GDPR

GDPR: Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Rodina24 z. ú., sídlem Nerudova 3113/17, Jablonec nad Nisou, zpracovává osobní údaje v souvislosti se svou činností – poskytováním sociálních služeb. Společnost je správcem těchto osobních údajů.

Jaká data zpracováváme, o kom a z jakých důvodů

 • Klienti pobytové služby – klienti, kteří jsou dlouhodobě ubytovaní v našem pečovatelském domě.
  • Zpracovávané údaje – Jméno, datum narození, adresa, telefon, rodné číslo, zdravotní stav, finanční situace.
  • Účely zpracování
   • naplnění zákonných povinností, zejména zákona 108/2006 o sociálních službách,
   • naplnění Smlouvy s klientem,
   • vhodné nastavení péče o klienta,
   • spolupráce se zdravotnickými zařízeními.
 • Klienti terénní služby – klienti, kterým poskytujeme služby v místě jejich adresa.
  • Zpracovávané údaje – Jméno, datum narození, adresa, telefon, e-mail
  • Účely zpracování
   • naplnění zákonných povinností, zejména zákona 108/2006 o sociálních,
   • naplnění Smlouvy s klientem,
   • možnost kontaktování klienta.
 • Čekatelé na pobytovou službu – zájemci o dlouhodobé ubytování v našem pečovatelském domě.
  • Zpracovávané údaje – Jméno, datum narození, adresa, lékařská zpráva, zdravotní pojišťovna, popis finanční a sociální situace žadatele
  • Účely zpracování
   • evidence žadatelů o umístění,
   • rozhodnutí o umístění klienta.
 • Čekatelé na terénní službu – zájemci o poskytování služeb v místě adresa
  • Zpracovávané údaje – Jméno, telefon, adresa, zdravotní stav, požadavky klienta
  • Účely zpracování
   • Evidence žadatelů o službu,
   • Rozhodnutí o poskytnutí služby.
 • Rodinní příslušníci klientů a čekatelů
  • Zpracovávané údaje – Jméno, telefon, e-mail
  • Účely zpracování – pro případ kontaktu v rámci poskytování služby klientovi.
 • Rodinní příslušníci klientů – spoluplátci služeb
  • Zpracovávané údaje – bydliště, datum narození
  • Účely zpracování – uzavření a plnění smlouvy.
 • Dodavatelé a obchodní partneři
  • Zpracovávané údaje – jméno, pracovní telefon, pracovní e-mail
  • Účely zpracování
   • naplnění Smlouvy,
   • vzájemná komunikace.
 • Sponzoři
  • Zpracovávané údaje – Jméno, adresa, telefon, e-mail
  • Účel zpracování
   • Naplnění sponzorské smlouvy,
   • vzájemná komunikace.

Kdo má k osobním údajům přístup

K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti za účelem poskytování služeb definovaných smlouvou.

K citlivým osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci na pozicích ředitel, vedoucí domova, sociální pracovník, hlavní pečovatelka.

K citlivým údajům o zdravotním stavu klienta a jeho rodnému číslu může mít přístup pečující personál v případě, kdy je nutné přivolání záchranky pro klienta.

Vaše osobní údaje můžeme v případě potřeby předat zdravotnickému zařízení. Osobní údaje nejsou v žádném případě předávány mimo EU.

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro dané účely.

Smluvní informace uchováváme do uplynutí promlčecí lhůty pro případ řešení nároků nebo stížností.

Některé informace uchováváme po dobu požadovanou zákony (zejména Zákon o sociálních službách, daňové zákony).

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje ve fyzické podobě (smlouvy, dokumenty) ukládáme v místnostech a uzamčených skříních, ke kterým mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci.

Osobní údaje v digitální podobě uchováváme takovým způsobem, aby k nim měli přístup pouze oprávnění zaměstnanci.

Pro ochranu osobních údajů využíváme metodiku normy ISO 27001 – Systém řízení bezpečnosti informací.

Jaká jsou vaše práva jako subjektu námi zpracovávaných osobních údajů

Podle právních předpisů a vzhledem ke způsobu a účelům zpracování osobních dat v naší společnosti, máte zejména tato práva:

 • Právo na informace – můžete od nás požadovat opis osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na opravu – můžete od nás požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na výmaz – v určitých případech můžete požadovat, abychom vaše osobní data už dále nezpracovávali (například pokud byl ukončen smluvní vztah).
 • Právo na omezení zpracování – v určitých případech můžete požadovat, abychom osobní údaje už dále nevyužívali.
 • Právo na námitku – pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného důvodu, můžete uplatnit námitku proti takovému zpracování, pokud ve vaší konkrétní situaci považujete zpracování za nevhodné.
 • Právo odvolat souhlas – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Máme povinnost vašim žádostem vyhovět, ale některá práva lze uplatnit jen v určitých případech.

Žádost o uplatnění vašich práv můžete podat pouze vy, jako subjekt osobních údajů, nebo váš zákonný zástupce.

Žádosti nebo dotazy k problematice zpracování osobních údajů posílejte na e-mail osobniudaje@www.rodina24.org.

Vaši identitu budeme u každé doručené žádosti ověřovat primárně podle e-mailové adresy. Pokud identitu neověříme tímto způsobem, budeme požadovat další informace.

Vaše žádosti zpracujeme do 30 dní od ověření vaší identity.

Tento dokument je účinný od 25. května 2018.